Pakilan Visan sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 12.8.2020 klo 17:30
Paikka: Pirkkolan uimahalli, kokoustila pieni

  • valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;
  • valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
  • esitetään johto­kunnan toimintaker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
  • esitetään tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja ti­lin­tarkasta­jien lausun­to;
  • päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;
  • valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin;
  • käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le;
  • päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä
  • käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kevät- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena johtokunnalle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johto­kunta ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Kevät- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on seuran johtokunnan annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.