Syyskokous

Aika: 25.11.2023 klo 19:00 - 20:00
Paikka: Pirkkolan uimahalli, pieni neuvottelutila

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

3) vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;

4) vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja mak­suajan­kohta seu­raavalle kalenteri­vuo­del­le;

5) vahvistetaan joh­tokun­nan ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;

6) valitaan johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jä­senet;

7) valitaan tilintarkas­tajat ja vara­ti­lin­tarkasta­jat;

8) päätetään johto­kunnan avuk­si asetet­tavis­ta ja johtokunnan alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan johtokunnalle val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;

9) valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä

10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kevät- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena johtokunnalle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johto­kunta ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Kevät- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on seuran johtokunnan annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

Seuran säännöt: Seuran säännöt - Pakilan Visa ry.