Kevätkokous

Aika: 7.4.2024 klo 18:00 - 19:00
Paikka: Mäkelänrinteen kokoustilas

Esityslista:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

3) esitetään johto­kunnan toimintaker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja ti­lin­tarkasta­jien lausun­to;

5) päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;

6) valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le;

8) päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä

9) käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kevät- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena johtokunnalle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johto­kunta ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Kevät- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on seuran johtokunnan annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.